menu
lt en
search Prisijungti account_circle
close

Teniso namai

lt en

Privatumo politika

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.3. Automatinis būdas – reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

1.4. Duomenų subjektas (fizinis asmuo) iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.

1.5. Žaidėjo profilio nuasmeninimas – veiksmas, kurio metu vardas ir pavardė yra užkoduojami atsitiktine tvarka sugeneruotais kodais, kontaktinė informacija yra ištrinama iš duomenų bazės, vietoj gimimo datos paliekami tik gimimo metai amžiaus identifikavimui. Tokiu būdu amžius (pagal gimimo metus), lytis ir teniso mačų duomenys bei tos paskyros teniso statistiniai rodikliai išlieka TenisoNamai.lt svetainėje, tačiau be jokio susiejimo su asmeniu bei galimybės atsekti tapatybę

1.6. TenisoNamai.lt komandos nariai – VšĮ “TenisoNamai.lt” darbuotojai, dirbantys pagal kitokias bendradarbiavimo sutartis ir savanoriai.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi www.tenisonamai.lt svetainės (toliau – TenisoNamai.LT svetainė) registruotų lankytojų (toliau – Žaidėjų) asmens duomenys.

2.2. Asmens duomenų valdytojas yra VšĮ TenisoNamai.lt, kurios juridinio asmens kodas 302728199, registruota buveinė – Konstitucijos pr. 15-53 Vilnius LT-09308, faktinė buveinė – S. Žukausko g. 20A-4, Vilnius LT-08234)

2.3. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2008 m. vasario 1 d. Nr. X-1444), kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

2.4. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai asmuo duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis TenisoNamai.lt svetainės naudojimosi taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas TenisoNamai.lt svetainės komandą elektroniniu paštu: [email protected]

2.5. TenisoNamai.lt renka asmens duomenis šiais būdais:

  • Duomenis suveda patys Žaidėjai apie save. Tai vyksta, kai lankytojas užpildo naujo Žaidėjo anketą registruodamasis TenisoNamai.lt svetainėje (sukuria Žaidėjo profilį), redaguoja duomenis savo profilyje, suveda papildomus duomenis registracijos į turnyrą metu
  • Duomenis suveda turnyrų organizatoriai. Kai teniso turnyras organizuojamas per TenisoNamai.lt svetainę, tuomet turnyro organizatoriai užregistruoja svetainėje neregistruotus žaidėjus prieš tai juos supažindinę su šiomis taisyklėmis
  • Duomenis generuoja TenisoNamai.lt svetainė pagal suvestus teniso mačų duomenis. Svetainė pagal suvestus teniso mačų duomenis skaičiuoja statistinius Žaidėjo rodiklius: laimėtų sužaistų mačų/setų/geimų santykį, sistemizuoja mačų istoriją, išskaičiuoja laimėjimo prieš kitą žaidėją tikimybę, skaičiuoja Žaidėjo reitingą ir kitus statistinius rodiklius
  • Duomenys gaunami iš teniso klubų. Teniso klubai informuoja, kurie Žaidėjai priklauso jų klubui, tuomet TenisoNamai.lt svetainės administratoriai pažymi to žaidėjo priklausymą teniso klubui 

2.6. TenisoNamai.lt renka, tvarko ir saugo šiuos asmens duomenis:

  • Identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė
  • Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestas, kuriame gyvena;
  • Demografinė informacija: gimimo data (viešai rodomas tik amžius; galima viešai nerodyti, jeigu žaidėjas pageidauja), lytis;
  • Asmeniniai teniso žaidimo požymiai (nurodyti nebūtina): požymis, ar žaidžia tenisą; pagrindinė ranka; trumpas teniso patirties aprašymas; metai, kuriais pradėjo žaisti; žaidimo lygis (pagal NTRP sistemą); stiprioji žaidimo pusė; teniso raketė ir stygos; mėgstamiausias žaidėjas; mėgstamiausia danga; patogus laikas žaisti; požymis, ar ieško teniso partnerio; teniso klubas, kuriam priklauso;
  • Sužaistų teniso mačų rezultatai: setai, geimai, mačo data, aikštynas, kuriame mačas sužaistas
  • Statistiniai teniso mačų rodikliai: reitingo taškai, laimėtų žaistų mačų/setų/geimų santykis, tikimybė laimėti prie pasirinktą kitą žaidėją 

2.7. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

  • Žaidėjo identifikavimas. naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras)
  • Palengvinti teniso turnyrų organizavimą – susisiekti su žaidėjais, spręsti iškilusias problemas, susijusias su TenisoNamai.lt teikiamomis paslaugomis, padėti žaidėjams susirasti savo lygio priešininką ir su juo susisiekti
  • Sisteminti žaidėjo mačų istoriją ir pagal tai pateikti statistinius rodiklius
  • Skaičiuoti žaidėjo reitingo taškus
  • Padėti susirasti teniso treniruočių partnerį
  • Informuoti apie teniso turnyrus bei teikti kitą aktualią informaciją apie tenisą 

2.8. TenisoNamai.lt svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai TenisoNamai.lt serveriuose yra kaupiami tik statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti lankytojo asmens tapatybės. TenisoNamai.lt gali atlikti (anonimiškus) statistinius vertinimus. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas

2.9. TenisoNamai.lt svetainės registruotų žaidėjų asmens duomenys yra saugomi HOSTEX serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik TenisoNamai.lt įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

2.10. TenisoNamai.lt svetainės surinktus asmens duomenis gali peržiūrėti:

  • Svetainės lankytojai. Visi duomenys išskyrus kontaktinius duomenis yra viešai publikuojami svetainėje visiems lankytojams. Žaidėjas gali apriboti savo kai kurių duomenų viešinimą
  • Prisijungę žaidėjai. Kontaktiniai duomenys yra prieinami tik prisijungusiems žaidėjams, jeigu jie dalyvauja tame pačiame turnyre tuo metu arba žaidėjas profilyje pažymėjo, kad ieško partnerio
  • TenisoNamai.lt komandos nariai – turi prieigą prie visų (be išimčių) žaidėjo duomenų 

2.11. TenisoNamai.lt svetainės surinktus asmens duomenis gali tvarkyti:

  • Patys Žaidėjai. Kiekvienas žaidėjas prisijungęs prie svetainės gali redaguoti savo įvestus duomenis. Teniso mačo duomenų (kai mačas jau suvestas) žaidėjas koreguoti negali
  • TenisoNamai.lt komandos nariai turi prieigą prie visų žaidėjų duomenų ir esant poreikiui gali juos koreguoti. Reikalui esant gali pakoreguoti ir teniso mačų duomenis

2.13. TenisoNamai.lt komanda tvarkydama asmens duomenis įsipareigoja:

  • saugoti Asmens duomenų paslaptį;
  • tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis;
  • neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;
  • nedelsiant pranešti TenisoNamai.lt vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui

3. Asmens teisių įgyvendinimas

3.1. Žaidėjas, pateikdamas TenisoNamai.lt įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus TenisoNamai.lt įstaigai rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu ar el. paštu.

3.2. TenisoNamai.lt, gavę Žaidėjo paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Žaidėjui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Žaidėjo kreipimosi dienos. Žaidėjo prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

3.3. Galimybė sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Žaidėjui sudaroma pateikus įstaigai TenisoNamai.lt rašytinį prašymą paštu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Žaidėją. TenisoNamai.lt, gavę tokį prašymą, nedelsdami patikrina Asmens duomenis ir Žaidėjo prašymu nedelsdami nuasmenina žaidėjo profilį (kaip aprašyta dalyje "Pagrindinės sąvokos") arba, jeigu nėra teniso mačų informacijos, visiškai ištrina žaidėjo profilį

3.4. TenisoNamai.lt nedelsdami praneša Žaidėjui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų sunaikinimą.

3.5. TenisoNamai.lt užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

4. Asmens duomenų perdavimas

4.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais TenisoNamai.lt yra pasirašę atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

4.2. TenisoNamai.lt nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras be Žaidėjo aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.

4.3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

5. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai

5.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato TenisoNamai.lt vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.

5.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:

  • netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos, nepakankamos fakso medžiagų tiekimas ir kt.);
  • tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į Bendrovės / viešbučio patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);
  • netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.)

6. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės

6.1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, TenisoNamai.lt įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:

  • administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);
  • techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);
  • komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).

6.2. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:

  • operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;
  • nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;(c) sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);(d) programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;(e) autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

6.3. TenisoNamai.lt komandos nariai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis VšĮ “TenisoNamai.lt” nustatytų Asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių, instrukcijų ar tvarkų reikalavimų.

7. Asmens duomenų tvarkymo terminas

7.1. TenisoNamai.lt svetainėje surinkti asmens duomenys saugomi neribotą laiką. Žaidėjas turi teisę pateikti prašymą nuasmeninti profilio informaciją. Prašymas turi būti siunčiamas el.paštu [email protected].

7.2. TenisoNamai.lt surinktus Žaidėjo duomenis rinkodaros tikslais naudoja tik žaidėjui sutikus ir tik kol žaidėjas dalyvauja teniso turnyruose ar naudojasi kitomis TenisoNamai.lt paslaugomis (pvz yra pažymėjęs, kad ieško teniso partnerio), įgija reitingą ir tampa reitinguojamas bei 2 metus po to, kai praranda reitingą (t.y. iškrenta iš reitinguojamų žaidėjų sąrašo) arba kai paskutinį kartą pasinaudojo TenisoNamai.lt paslaugomis.

8. Atsakomybė

8.1. TenisoNamai.lt komandos nariams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima TenisoNamai.lt vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

9.2. Atsakingi TenisoNamai.lt komandos nariai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

Sutinku Privatumo politika